Instagram‐ przejrzystość i spójność profilu

by Moni

Na początku kiedy napi­sa­łam pierw­szy tekst o Instagramie nie byłam pewna czy dobrze robię. Po pierw­sze biłam się z myślami bo nie jestem żadnym auto­ry­te­tem a po drugie nikt nie będzie chciał tego czytać. Bardzo mile mnie zasko­czy­li­ście a Wasze wiado­mo­ści spra­wiły mi ogromną radość. Nie myśla­łam, że ktoś w ogóle weźmie na poważ­nie to co napi­sa­łam. A już w ogóle nie myśla­łam, że dostanę wiado­mo­ści z prośbą o rady w spra­wie Waszych kont. Z całego serca dzię­kuję♡

Co najbar­dziej przy­ciąga nowych obser­wa­to­rów ? Piękne zdję­cia. Jednak piękne zdję­cia to nie wszystko. Ważne żeby wszystko ze sobą współ­grało i nie męczyło poten­cjal­nego odbiorcy. Na początku warto okre­ślić w jakim kierunku mają zmie­rzać nasze foto­gra­fie. Może to być połą­cze­nie kilku kolo­rów, może to być totalny misz masz, albo prze­pla­tanka zdjęć na jasnym i na ciem­nym tle. Pamiętaj, że piękno to poję­cie względne. Dla mnie zdję­cie może być piękne, ale dla Ciebie już nieko­niecz­nie. Chciałabym podkre­ślić, że tutaj nie chodzi o to aby trzy­mać się jakiś wyzna­czo­nych ram. Jeśli jesteś na Instagramie po to aby się bawić, pozna­wać ludzi, prowa­dzić biznes, czy budo­wać społecz­ność, pamię­taj o jednym — Twoje zdję­cia to Twoja wizy­tówka. Nie powiem Ci jak masz je obra­biać, albo jaki styl do Ciebie pasuje. Mogę tylko napi­sać, że ładne i przej­rzy­ste zdję­cia to jest to. Właściwie tutaj nie chodzi tylko o kolory. Chodzi o to co chcesz poka­zać. To musi być cząstka Ciebie.

Jeśli czujesz, że Twoja siatka nie wygląda przej­rzy­ście zasta­nów się co możesz zrobić. Dla mnie najważ­niej­szą rzeczą i krokiem do przej­rzy­sto­ści spój­no­ści zara­zem jest ten sam sposób obróbki zdjęć. Nie musisz kupo­wać profe­sjo­nal­nego programu. Tutaj świet­nie spraw­dzi się VSCO. Jest darmowy i niczym nie ustę­puje Lightroomowi. To idealny program dla foto­grafa amatora oraz profe­sjo­na­li­sty. Nie muszę chyba pisać, że przy zdję­ciach robio­nych byle­jak nawet najlep­szy filtr będzie wyglą­dał nieko­rzyst­nie, prawda ?

Według mnie świet­nie spraw­dza się prze­pla­tanka. Załóżmy, że doda­łeś dwa zdję­cia na ciem­nym tle. Żeby nadać lekko­ści ogól­nemu wyglą­dowi Twojej siatki na Insta, następne zdję­cie jakie dodasz, może być na jasnym tle. Będzie to fajny prze­ryw­nik i lekkie odświe­że­nie. Nie musisz podą­żać ślepo za tym co piszę. Wypracuj swój własny styl i wtedy będziesz wiedzieć czego chcesz i jak chcesz żeby wyglą­dało.

Przejrzysty profil to taki gdzie widać co chcesz poka­zać. Jeśli jesteś ciekawy to odsy­łam do ostat­niego posta w którym pisa­łam o oczo­plą­sie na insta­gra­mo­wym profilu.

Uważam, że skupia­nie wokół jednego profilu kilku tema­tów zdjęć jest jak najbar­dziej ok. Ważne żeby zacho­wać umiar i być konse­kwent­nym. Często kole­żanki zakła­dały po dwa konta i prowa­dziły osobno profile z jedze­niem i macie­rzyń­stwem. Niby dobre rozwią­za­nie i przej­rzy­ste, ale wszyst­kie tematy są ponie­kąd ze sobą zwią­zane i według mnie można je ze sobą spokoj­nie pogo­dzić np. life­style matki która lubi jeść. Ja nie ogar­niam często jednego profilu na Instagramie a co dopiero dwa albo trzy:)

Może zostanę przy tema­tyce zdjęć. Uważam, że wiele tema­tów można łączyć i będą ze sobą świet­nie współ­grały. Kwiaty i kawa;), jedze­nie, dzieci, macie­rzyń­stwo. Może się zdarzyć tak, że niektóre zdję­cia będą się cieszyły lepszym bądź gorszym zain­te­re­so­wa­niem. Moja rada jest taka : nie przej­muj się. Prowadź profil tak jak Ty chcesz i w zgodzie z własnym ja. Staraj się łączyć tematy ze sobą tak żeby było widać spój­ność. Ale uważaj żeby nie popa­dać w skraj­no­ści.

Musisz pamię­tać, że ludzie zaczęli obser­wo­wać Twój profil z okre­ślo­nego powodu. Lubią Twoje flatlaje, zdję­cia kwia­tów na para­pe­cie, kadry z miesz­ka­nia, zdję­cia psiaka itd. Dlatego ważne jest aby za bardzo nie odbie­gać tema­tyką od tego co publi­ku­jesz, ale też nie możesz pozwo­lić na to aby ktoś wybie­rał za Ciebie co powi­nie­neś a czego nie możesz publi­ko­wać. Jeśli koniecz­nie pragniesz się czymś podzie­lić ze swoimi obser­wa­to­rami a jednak kadr nie bardzo pasuje do siatki (nie oszu­kujmy się, nie wszyst­kie zdję­cia są publi­ko­wane, bo często nie pasują i już), masz od tego insta story:) Dodawaj, dziel się fajnymi chwi­lami. Dla mnie jest to rozwią­za­nie idealne. I co najważ­niej­sze, zdję­cia i filmy możesz doda­wać jeden po drugim i nikt Ci nie zarzuci, ze ‘spamu­jesz’.

Jeśli macie jakieś pyta­nia, albo prośby postowe, pisz­cie śmiało:)

Ściskam mocno, Moni:*

Witaj mój drogi Czytelniku:* Cieszę się, że prze­brną­łeś przez lawinę liter. Jeśli spodo­bał Ci się ten tekst, podziel się nim z przy­ja­cie­lem. Może i jego zain­spi­ruje. Możesz odwie­dzić mój mały, kwadra­towy świat @moni.leoni tutaj jest mnie najwię­cej. Jeśli lubisz kolor różowy, będziesz zachwy­cony:) Ściskam mocno, Moni:*

Może Ci się spodobać

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda